801 Pháp Đàm NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó 2 ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2021  
802 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Rơi Xuống Vực Thẩm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2021  
803 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2021  
804 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Bóng Đêm Bao Phủ & Rùa Mù Gặp Bọng Cây ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2021  
805 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Xạ Thủ Phật Giáo ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2021  
806 Thực Hành 3 Pháp - Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất - Sám Hối Diệt Ngã ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-08-2021  
807 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Tập Tâm An Không Sợ Hãi ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-08-2021  
808 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tâm An Không Sợ Hãi 2 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-08-2021