73 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 01-07-2022  
74 Khoá Tu NIKAYAChùa Hoằng Pháp-Công Năng Sám Hối-Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì ? Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 12-06-2022  
75 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-06-2022 - Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
76 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-6-2022 - Tâm Hiền Hoà Lắng Dịu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
77 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
78 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-06-2022  
79 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
80 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022