73 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 09-12-2022  
74 Ân Đức Bậc Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-2022  
75 Hiệu Quả Tu Học NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-11-2022  
76 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 08-11-2022  
77 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 08-11-2022  
78 Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
79 Trình Pháp - Nội Xúc-Ngoại Xúc - Ngũ Uẩn Trong Đám Cưới ? Ai Là Người Thân ? Mái Ấm NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-11-2022  
80 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 13 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-11-2022