73 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 8 - Quán Chiếu Lạc Thọ - Quán Từ Bỏ Ngũ Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-09-2021  
74 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 7 - Quán Thân - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2021  
75 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 6 - Bằng Tứ Niệm Xứ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2021  
76 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 5 - Hãy Tự Mình Là Ngọn Đèn Cho Chính Mình ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2021  
77 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 4 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2021  
78 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 3 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-08-2021  
79 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 2 - Bằng Bốn Dự Lưu ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-08-2021  
80 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 1 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-08-2021