73 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2022  
74 Nhật Kí Tu Học NIKAYA 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-04-2022  
75 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 9 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 12-04-2022  
76 Tinh Hoa NIKAYA- Nhận Diện Thân Tâm 8 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 12-04-2022  
77 NIKAYA GIẢNG GIẢI - SOI GƯƠNG RỬA MẶT - KINH TỔN GIẢM 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 11-03-2022  
78 Trình Pháp NIKAYA - Gia Đình Là Trường Học Lớn Nhất - Đạo Tràng Lớn Nhất ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 10-04-2022  
79 Soi Sáng NIKAYA - Lành & Dữ ? Làm Sao Vượt Qua Tham Ái - Trạo Cử - Hôn Trầm ? Ước Muốn Sắc Bén ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật học TPHCM 14-03-2022  
80 Soi Sáng NIKAYA - Dục Lậu - Hữu Lậu - Vô Minh Lậu ? Khổ Khổ - Hành Khổ - Hoại Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 14-03-2022