73 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Sự Xuất Ly Khỏi Sắc. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-08-2023  
74 Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-08-2023  
75 NIKAYA Giảng Giải - Những Niềm Vui Thấp Hèn & Cao Thượng - Kinh Thanh Tịnh - Trường Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên -13-08-2023  
76 NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng?Công Năng & Tác Dụng Của Niệm Phật- Kinh MAHÀNÀMA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-08-2023  
77 Khất Thực Thiền Quán - Giữ Tâm Ban Đầu - Gìn Hạnh Khất Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 13-08-2023  
78 Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Hỷ Lạc Ly Tham & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 13-08-2023  
79 Lễ Cúng Dường Trai Tăng Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2023  
80 NIKAYA Thiền Quán - Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2023