73 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Nhân Duyên 2 - Có Cái Gì Khổ Cái Nấy ! Hữu - Thủ - Ái - Thọ - Xúc ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-01-2022  
74 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Nhân Duyên 1 - Chúng Ta Đang Bị Vây Hãm - Sanh Tử Trí ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-01-2022  
75 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 3 - Quán Tâm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-01-2022  
76 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 2 - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-01-2022  
77 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Về Ngũ Uẩn 1 - Quán Thân ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-01-2022  
78 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sáu Xứ - Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-01-2022  
79 Hộ Niệm NIKAYA - Phép Mầu Của Việc Lành ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-12-2021  
80 Tinh Hoa NIKAYA - Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tỉnh Đi Tâm ! Thông Tỏ Chưa Tâm ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-01-2022