73 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm - Niệm Oai Nghi Hành Động TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
74 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Đau Khổ * & Căn Bản Trí 2 - Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
75 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Về Suy Nghĩ * & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
76 NIKAYA Thiền Quán - Vạn Kiếp Tương Phùng - Trình Pháp và Lời Sách Tấn Đại Chúng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-02-2024  
77 Xả Y - Hạ Sơn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
78 NIKAYA Thiền Quán - Vạn Kiếp Tương Phùng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
79 Pháp Đàm NIKAYA - Đêm Trăng Pháp Ấn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
80 Pháp Đàm NIKAYA - Sách Tấn Giới Tử TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-02-2024