Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Vi Diệu

Chùa Từ Tân tp HCM ngày 3-6-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Trong Lòng Bàn Tay

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 16-12-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 2

Chùa Hào Quang- TP.Hải Phòng ngày 05-10-2019