Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp

kinh NIKAYA Giảng Giải - kinh Cội Rễ Sự Vật

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM

NHẬP THẤT Chia Sẻ - Thực Hành Ngồi Thiền

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2018