1 Phẩm mây mưa  
2 Phẩm Kesi  
3 Phẩm sợ hãi  
4 Phẩm loài người-phẩm ánh sáng-phẩm các căn  
5 Phẩm đạo hạnh  
6 Phẩm tư tâm sở  
7 Phẩm chiến sĩ  
8 Phẩm chiến sĩ - tiếp theo