1 C1-Tương Ưng Sáu Xứ-Phẩm Vô Thường-Song Đôi  
2 C1-Tương Ưng Sáu Xứ-Phẩm Tất Cả-Sanh Pháp-Vô Thường  
3 Phần 2-Phẩm Vô Minh-Migajala  
4 Phần 2-Phẩm Bệnh-Channa  
5 Phần 2-Phẩm 4 Channa - tiếp theo  
6 Phần 2-Phẩm 5 Từ Bỏ  
7 Phần 3-Phẩm 1 An Ổn-Phẩm 2 Thế Giới Dục Công Đức  
8 Phần 3-Phẩm 2 Thế Giới Dục Công Đức - tiếp theo