1 NIKAYA Thiền Quán Tâm Từ & Pháp Đàm - Cấp Cứu ! Cấp Cứu ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 01-2024  
2 NIKAYA - Giải Mã Kiếp Nhân Sinh - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Linh Phước 12-2023  
3 NIKAYA Trình Pháp & Hỏi Đáp - Bóng Dáng Của Thọ & Cảm Thọ Khác Nhau Như Thế Nào ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 12-2023  
4 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Bố Thí Như Thế Nào Để Phước Báu Viên Mãn ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 12-2023  
5 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Bằng Cách Tác Ý & Quán Tưởng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 12-2023  
6 NIKAYA Thiền Biết Ơn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
7 Chánh Quán Thọ Thực TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
8 Đọc Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA & Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023