Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Ngày đăng : 06/07/2017


Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Soi Sáng 67 - Cái Nhìn Giác Ngộ

Giảng tại Chùa Diệu Quang TP-Nha Trang ngày 13-06-2017

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Soi Sáng 67 - Cái Nhìn Giác Ngộ

Giảng tại Chùa Diệu Quang TP-Nha Trang ngày 13-06-2017

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Soi Sáng 67 - Cái Nhìn Giác Ngộ

Giảng tại Chùa Diệu Quang TP-Nha Trang ngày 13-06-2017

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017