Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - B

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 14 -12 -2016

Ngày đăng : 02/01/2017


Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - B

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 14 -12 -2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - A

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - ngày 14 -12 -2016

Xây Dựng Tăng Đoàn

Giảng tại chùa Bửu Liên -Tp.HCM ngày 03/06/2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - B

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 14 -12 -2016

Xây Dựng Tăng Đoàn

Giảng tại chùa Bửu Liên -Tp.HCM ngày 03/06/2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - A

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - ngày 14 -12 -2016

Xây Dựng Tăng Đoàn

Giảng tại chùa Bửu Liên -Tp.HCM ngày 03/06/2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - A

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - ngày 14 -12 -2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - B

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 14 -12 -2016