Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Ngày đăng : 16/12/2015


Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Soi Sáng 61 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại am Pháp Ấn - ngày 11-10-2015

Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Soi Sáng 61 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại am Pháp Ấn - ngày 11-10-2015

Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Soi Sáng 61 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại am Pháp Ấn - ngày 11-10-2015