Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Ngày đăng : 15/06/2015


Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Soi Sáng 58 - Tu Như Thế Nào ?

Giảng tại Phật Bảo Tự - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 57 - Dừng Lại Và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Bát Nhã - Nam Cali - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 56 - Vượt Qua Thị Phi

Giảng tại chùa An Lạc - San Jose - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 55 - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng ?

Giảng tại: Chùa Trừng Thủy- Montreal - Canada 2014

Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật

Hoằng pháp tại Mỹ quốc lần 4, năm 2014

Soi Sáng 58 - Tu Như Thế Nào ?

Giảng tại Phật Bảo Tự - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Soi Sáng 57 - Dừng Lại Và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Bát Nhã - Nam Cali - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 56 - Vượt Qua Thị Phi

Giảng tại chùa An Lạc - San Jose - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật

Hoằng pháp tại Mỹ quốc lần 4, năm 2014

Soi Sáng 55 - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng ?

Giảng tại: Chùa Trừng Thủy- Montreal - Canada 2014

Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Soi Sáng 57 - Dừng Lại Và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Bát Nhã - Nam Cali - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 56 - Vượt Qua Thị Phi

Giảng tại chùa An Lạc - San Jose - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 58 - Tu Như Thế Nào ?

Giảng tại Phật Bảo Tự - Mỹ Quốc - 2014

Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật

Hoằng pháp tại Mỹ quốc lần 4, năm 2014

Soi Sáng 55 - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng ?

Giảng tại: Chùa Trừng Thủy- Montreal - Canada 2014