Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012

Ngày đăng : 15/06/2015


Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012

Soi Sáng 43 - Chánh Kiến

Giảng tại Mỹ Quốc ngày 30/08/2012

Soi Sáng 37- Chướng Ngại Của Cái Tôi

Giảng tại Chùa An Lạc- San Jose - Mỹ Quốc

Soi Sáng - 36 Thiền Tịnh Nghi Vấn

Giảng tại Chùa An Lạc - San jose - Mỹ Quốc 2012

Soi Sáng 34 - Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật

Giảng tại Chùa Bát Nhã - Mỹ Quốc ngày 12/05/2012

Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012

Soi Sáng 43 - Chánh Kiến

Giảng tại Mỹ Quốc ngày 30/08/2012

Soi Sáng 34 - Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật

Giảng tại Chùa Bát Nhã - Mỹ Quốc ngày 12/05/2012

Soi Sáng 37- Chướng Ngại Của Cái Tôi

Giảng tại Chùa An Lạc- San Jose - Mỹ Quốc

Soi Sáng - 36 Thiền Tịnh Nghi Vấn

Giảng tại Chùa An Lạc - San jose - Mỹ Quốc 2012

Soi Sáng - 36 Thiền Tịnh Nghi Vấn

Giảng tại Chùa An Lạc - San jose - Mỹ Quốc 2012

Soi Sáng 37- Chướng Ngại Của Cái Tôi

Giảng tại Chùa An Lạc- San Jose - Mỹ Quốc

Soi Sáng 43 - Chánh Kiến

Giảng tại Mỹ Quốc ngày 30/08/2012

Soi Sáng 34 - Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật

Giảng tại Chùa Bát Nhã - Mỹ Quốc ngày 12/05/2012

Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012