Soi Sáng 32 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại chùa Từ Xuyên - Tp Thái Bình ngày 10/12/2011

Ngày đăng : 14/06/2015


Soi Sáng 32 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại chùa Từ Xuyên - Tp Thái Bình ngày 10/12/2011

Soi Sáng 30 - Tu Để Được Gì ?

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa - Tp.HCM - 2011

Soi Sáng 29 - Tính Nhân Bản Của Đạo Phật

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 28 - Kinh Nghiệm Sương Máu

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 27 - Vì Sao Sang Đĩa Pháp

Giảng tại Quan Âm Ni Tự - tiểu bang Adelaide - Úc Châu

Soi Sáng 25 - Biết Sống

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoàng Pháp - Úc Châu - 2011

Soi Sáng 22- Xe Phật Rộng Lớn

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 12/03/2011

Soi Sáng 20 - Một Tâm Thanh Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- Tp.HCM ngày 04/04/2011

Soi Sáng 32 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại chùa Từ Xuyên - Tp Thái Bình ngày 10/12/2011

Soi Sáng 22- Xe Phật Rộng Lớn

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 12/03/2011

Soi Sáng 30 - Tu Để Được Gì ?

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa - Tp.HCM - 2011

Soi Sáng 29 - Tính Nhân Bản Của Đạo Phật

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 27 - Vì Sao Sang Đĩa Pháp

Giảng tại Quan Âm Ni Tự - tiểu bang Adelaide - Úc Châu

Soi Sáng 25 - Biết Sống

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoàng Pháp - Úc Châu - 2011

Soi Sáng 28 - Kinh Nghiệm Sương Máu

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 20 - Một Tâm Thanh Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- Tp.HCM ngày 04/04/2011

Soi Sáng 29 - Tính Nhân Bản Của Đạo Phật

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 30 - Tu Để Được Gì ?

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa - Tp.HCM - 2011

Soi Sáng 28 - Kinh Nghiệm Sương Máu

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Tp.HCM ngày 01/10/2011

Soi Sáng 22- Xe Phật Rộng Lớn

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 12/03/2011

Soi Sáng 25 - Biết Sống

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoàng Pháp - Úc Châu - 2011

Soi Sáng 27 - Vì Sao Sang Đĩa Pháp

Giảng tại Quan Âm Ni Tự - tiểu bang Adelaide - Úc Châu

Soi Sáng 19 - Kính Như Mới Gặp Nhau

Giảng tại Niệm Phật Đường Tín Quang - HongKong- ngày 01/01/2011

Soi Sáng 20 - Một Tâm Thanh Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- Tp.HCM ngày 04/04/2011