Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Ngày đăng : 17/01/2016


Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 18 - Tìm Lại Tánh Tốt Lành

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 21/11/2010

Soi Sáng 17 - Về Nương Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 23 -10 -2010

Soi Sáng 11 - Nhiều Như Lá Rừng

Giảng Tại Am Pháp Ấn Ngày 30/4/2010

Soi Sáng 10 - Hài Hòa Là Tu Hành Thiết Thực

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong ngày 04/04/2010

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 11 - Nhiều Như Lá Rừng

Giảng Tại Am Pháp Ấn Ngày 30/4/2010

Soi Sáng 10 - Hài Hòa Là Tu Hành Thiết Thực

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong ngày 04/04/2010

Soi Sáng 18 - Tìm Lại Tánh Tốt Lành

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 21/11/2010

Soi Sáng 17 - Về Nương Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 23 -10 -2010

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 17 - Về Nương Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 23 -10 -2010

Soi Sáng 11 - Nhiều Như Lá Rừng

Giảng Tại Am Pháp Ấn Ngày 30/4/2010

Soi Sáng 18 - Tìm Lại Tánh Tốt Lành

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 21/11/2010

Soi Sáng 10 - Hài Hòa Là Tu Hành Thiết Thực

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong ngày 04/04/2010