Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Ngày đăng : 14/06/2015


Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Soi Sáng 7 - Chân Lý Vượt Thời Gian

Giảng tại chùa Diên Phúc- Hoài Đức - Hà Nội - ngày 10/05/2009

Soi Sáng 6 Tâm Thật Tâm Giả

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 10/06/2009

Soi Sáng 5 - Lòng Tin Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoa Sơn - Từ Nghĩa - Quảng Ngãi

Soi Sáng 4 - Vượt Thoát Hai Bên

Giảng tại đạo tràng Xuân Thới Đông - Hoóc Môn - Tp.HCM ngày 09/02/2009

Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Soi Sáng 6 Tâm Thật Tâm Giả

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 10/06/2009

Soi Sáng 7 - Chân Lý Vượt Thời Gian

Giảng tại chùa Diên Phúc- Hoài Đức - Hà Nội - ngày 10/05/2009

Soi Sáng 5 - Lòng Tin Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoa Sơn - Từ Nghĩa - Quảng Ngãi

Soi Sáng 4 - Vượt Thoát Hai Bên

Giảng tại đạo tràng Xuân Thới Đông - Hoóc Môn - Tp.HCM ngày 09/02/2009

Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Soi Sáng 6 Tâm Thật Tâm Giả

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 10/06/2009

Soi Sáng 5 - Lòng Tin Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoa Sơn - Từ Nghĩa - Quảng Ngãi

Soi Sáng 4 - Vượt Thoát Hai Bên

Giảng tại đạo tràng Xuân Thới Đông - Hoóc Môn - Tp.HCM ngày 09/02/2009

Soi Sáng 7 - Chân Lý Vượt Thời Gian

Giảng tại chùa Diên Phúc- Hoài Đức - Hà Nội - ngày 10/05/2009