Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Ngày đăng : 13/06/2015


Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 2 - Thân Đâu Tâm Đó - 01

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 2 - Thân Đâu Tâm Đó - 01

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 2 - Thân Đâu Tâm Đó - 01

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp