Khóa Tu Phật Thất 48 Chân Thành Là Đạo

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/7/2007

Ngày đăng : 27/06/2015


Khóa Tu Phật Thất 48 Chân Thành Là Đạo

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/7/2007

Khóa Tu Phật Thất 46 Lập Chí Tu Học

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 6/5/2007

Khóa Tu Phật Thất 41 Ba Chặng Đường Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 15/8/2007

Khóa Tu Phật Thất 48 Chân Thành Là Đạo

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/7/2007

Khóa Tu Phật Thất 46 Lập Chí Tu Học

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 6/5/2007

Khóa Tu Phật Thất 41 Ba Chặng Đường Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 15/8/2007

Khóa Tu Phật Thất 46 Lập Chí Tu Học

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 6/5/2007

Khóa Tu Phật Thất 41 Ba Chặng Đường Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 15/8/2007

Khóa Tu Phật Thất 48 Chân Thành Là Đạo

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/7/2007