CÙNG NHAU NHẮC NHỞ 26 - Cái Thấy Vô Tận

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-07-2015

Ngày đăng : 27/10/2017


CÙNG NHAU NHẮC NHỞ 26 - Cái Thấy Vô Tận

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-07-2015

Phật Học Thường Thức Kỳ 20

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - 2015

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa 4

Giảng tại chùa Bửu Liên - ngày 04/10/2015

NHÂN GIAN TỊNH ĐỘ - Đi Vào Tịnh Độ

Giảng tại chùa Xá Lợi, TP. HCM - ngày 26/09/2015

NHÂN GIAN TỊNH ĐỘ - Hải Triều Âm

Giảng tại chùa Xá Lợi, TP. HCM - Ngày 24/10/2015

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa 3

Giảng tại chùa Bửu Liên - ngày 20/09/2015

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa 2

Giảng tại chùa Bửu Liên - ngày 06/09/2015

CÙNG NHAU NHẮC NHỞ 26 - Cái Thấy Vô Tận

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-07-2015

Phật Học Thường Thức Kỳ 20

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - 2015

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa 4

Giảng tại chùa Bửu Liên - ngày 04/10/2015

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM - ngày 23-08-2015

Gương soi quý báu cho người niệm phật

Giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi Tp.HCM - 2015

NHÂN GIAN TỊNH ĐỘ - Đi Vào Tịnh Độ

Giảng tại chùa Xá Lợi, TP. HCM - ngày 26/09/2015