Liên Hoa Sanh Cảnh Sách 4 Không Có Hạnh Phúc Trong Sanh Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 13/9/2014

Ngày đăng : 27/06/2015


Liên Hoa Sanh Cảnh Sách 2 Chết!

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 5/9/2014

Cha Ơi Con Muốn Về Nhà

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 20/12/2014

Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại 2

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 27/09/2014

Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại 1

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 05/04/2014

Đạo Làm Người 7 Được Việc

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 23/2/2014

Đạo Làm Người 6 Biết Chuyện

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM

Cha Ơi Con Muốn Về Nhà

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 20/12/2014

Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại 2

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 27/09/2014

Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại 1

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 05/04/2014

Kinh Tạp A Hàm 4 Sự Thật Cần Phải Biết

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM

Cùng Nhau Nhắc Nhở 16 Đại Đạo

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/9/2014

Đạo Làm Người 7 Được Việc

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 23/2/2014

Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại 2

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 27/09/2014

Cha Ơi Con Muốn Về Nhà

Giảng tại chùa Xá Lợi- quận 3- TP.HCM ngày 20/12/2014

Liên Hoa Sanh Cảnh Sách 2 Chết!

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 5/9/2014

Kinh Tạp A Hàm 4 Sự Thật Cần Phải Biết

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM

Cùng Nhau Nhắc Nhở 16 Đại Đạo

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/9/2014