Phật Học Thường Thức Kỳ 16 Những Pháp Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Ngày đăng : 26/06/2015


Phật Học Thường Thức kỳ 14 Ý Nghĩa Nghe Pháp

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 12 Vô Thường

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 11 Ý Nghĩa Nghe Pháp

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 10 Tu Tập

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 8 Ăn Chay

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Cái Tôi Mù Lòa Bệnh Hoạn

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 18/12/2011

Phật Học Thường Thức Kỳ 6 Ngũ Giới

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 10 Tu Tập

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Phật Học Thường Thức Kỳ 11 Ý Nghĩa Nghe Pháp

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Kinh Tạp A Hàm 1 Xét Đúng Sự Thật

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 25/10/2011