Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 44

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM - 2008

Ngày đăng : 27/06/2015


Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 44

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM - 2008

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 68 Sự Thật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 73 Công Phu Thâm Hậu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 76 Cốt Tủy Đạo Phật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 57 Hạnh Nguyện Người Tu 2

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 56 Hạnh Nguyện Người Tu 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 54 Mở Lòng Rộng Lớn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 44

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM - 2008

Khóa Tu Phật Thất 68 Sự Thật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 54 Mở Lòng Rộng Lớn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 73 Công Phu Thâm Hậu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 56 Hạnh Nguyện Người Tu 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Chánh Nguyện Và Chánh Niệm (TTYN 5)

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 14/10/2008

Khóa Tu Phật Thất 50 Đầu Xuân Nhắn Nhủ

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 44

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM - 2008

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Chánh Nguyện Và Chánh Niệm (TTYN 5)

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 14/10/2008

Khóa Tu Phật Thất 54 Mở Lòng Rộng Lớn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 56 Hạnh Nguyện Người Tu 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 57 Hạnh Nguyện Người Tu 2

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 76 Cốt Tủy Đạo Phật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Khóa Tu Phật Thất 73 Công Phu Thâm Hậu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM