Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Ngày đăng : 30/01/2018


Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 6 - Ngũ Uẩn Vô Ngã

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 04-12-2017

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 4 - Phá Trừ Tà Kiến

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 31-10-2017

Pháp Đàm Tu Tập Trí Tuệ

Giảng tại trường trung cấp Phật học ngày 15-01-2018

Pháp Đàm - Công Năng Thiền Định

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-12-2017

Đạo Làm Người - Thực Tập Biết Ơn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 16-12-2017

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 6 - Ngũ Uẩn Vô Ngã

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 04-12-2017

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 3 - Vượt Qua Lăng Xăng

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 3 - Phòng Hộ Không Phòng Hộ

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 23-10-2017

Pháp Đàm - Chánh Niệm

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 23-10-2017

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 4 - Phá Trừ Tà Kiến

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 31-10-2017

Đạo hạnh người xuất gia.

Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 04 -05 -2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016

Trình Tự Tu Tập 6 - Quy Kính Tam Bảo - Thực Tập Cung Kính

Giảng tại trường trung cấp phật học TP.HCM ngày 29-05-2017

Kinh Di Giáo giảng giải 4 - Nội Dung Tổng Quát 3 - Giới Học

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 03-04-2017

Tăng Chi Bộ Kinh 3 - Người Mới Xuất Gia Cần Học

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 10-09-2017

Pháp Đàm - Chánh Niệm

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 23-10-2017