Tông Chỉ Phật Hoàng 2

Giảng tại trường phật học TP.HCM ngày 05-12-2016

Ngày đăng : 24/01/2017


Tông Chỉ Phật Hoàng 2

Giảng tại trường phật học TP.HCM ngày 05-12-2016

Tông Chỉ Phật Hoàng - 4 ( Hội 8 & 10)

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12/12/2016

Tông Chỉ Phật Hoàng - 3 ( Hội 6 & 7 )

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12/12/2016

Tông Chỉ Phật Hoàng 1

Giảng tại trường trung cấp Phật Học TP.HCM ngày 05-12-2016

Pháp Đàm - Tình Nghĩa Thầy Trò 3

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 21/11/2016

Pháp Đàm - Tình Nghĩa Thầy Trò 4

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 21/11/2016

TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA - Tỉnh Thức Trong Sinh Hoạt

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - Ngày 24/10/2016

Tông Chỉ Phật Hoàng 2

Giảng tại trường phật học TP.HCM ngày 05-12-2016

Tứ Chánh Cần

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 11/01/2016

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông thức đại

Giảng tại trường trung cấp Phật học TP. HCM - ngày 12/01/2016

Tứ như ý túc 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 21/12/2015

Tâm sự với người xuất gia - Phi Thường Trong Bình Thường

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 28/03/2016

Tâm sự với người xuất gia - Nhiệt tình tu tập

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 10/12/2015

Những Cách Thực Tập Tại Pháp Ấn Sơn 1

Giảng tại trường trung cấp Phật học TP. HCM - 28/03/2016

TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA - Đời sống xuất gia mầu nhiệm

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 29/02/2016

Tứ Như Ý Túc 1

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 15/12/2015

Tông Chỉ Phật Hoàng - 3 ( Hội 6 & 7 )

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12/12/2016

Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ - 1

giảng tại trường trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 14/03/2016

Tứ như ý túc 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 21/12/2015

Tông Chỉ Phật Hoàng 2

Giảng tại trường phật học TP.HCM ngày 05-12-2016

Tâm sự với người xuất gia - Nhiệt tình tu tập

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 10/12/2015

Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ - 2

giảng tại trường trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 21/03/2016