Thảo luận về kinh Lăng Nghiêm

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 13/10/2015

Ngày đăng : 02/07/2016


Thảo luận về kinh Lăng Nghiêm

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 13/10/2015

Quán Xét Thân Tâm 10 - Quán Pháp Ở Nơi Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 23/11/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Tỷ Căn 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 24/11/2015

NGŨ CĂN & NGŨ LỰC - Định Căn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 26/10/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Pháp Trần

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 03/11/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Tỷ Căn 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 17/11/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Tỷ Căn 1

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 10/11/2015

Thảo luận về kinh Lăng Nghiêm

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 13/10/2015

Duyên Khởi và Vô Ngã 06

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16/03/2015

Lăng Nghiêm Yếu Giải 1- Nhân Duyên Thuyết Kinh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/3/2015

Duyên Khởi và Vô Ngã 05

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 19/01/2015

Quán Xét Thân Tâm 10 - Quán Pháp Ở Nơi Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 23/11/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Tỷ Căn 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 24/11/2015

Hệ Thống Tư Tưởng Phật Giáo

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/3/2015

Duyên khởi & vô ngã 7 - Hoa nghiêm & duyên khởi

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 23/03/2015

Bát Thánh Đạo 3 - Chánh tinh tấn, chánh niệm

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 04/05/2015

Bát Thánh Đạo - Chánh Định

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 11/05/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI 1B- Nhân duyên thuyết kinh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 24/03/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI 2A- Tánh thấy thường hằng

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 18/04/2015

Lăng Nghiêm Yếu Giải 1- Nhân Duyên Thuyết Kinh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/3/2015

Tu tập Bát Thánh Đạo

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 18/05/2015

LĂNG NGHIÊM YẾU GIẢI - Viên Thông Tỷ Căn 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 24/11/2015