Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Ngày đăng : 17/06/2015


Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Tứ Thánh Đế 5- Công Năng Giới Định Huệ

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 23/3/2014

Tứ Thánh Đế 4- Tam Ái- Khổ Diệt Thánh Đế

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 16/3/2014

Tứ Thánh Đế 3 Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 9/3/2014

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 6 Tu Tập Giải Thoát Với Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 29/12/2014

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 5 Trầm Tư Về Con Người Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 22/12/2014

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 1 Tổng Quan Về Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 20/10/2014

Cách Nghe Pháp Đúng Đắn 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 10/11/2014

Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 1 Tổng Quan Về Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 20/10/2014

Đức Phật Và Ngoại Đạo

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Cách Nghe Pháp Đúng Đắn 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 10/11/2014

Tứ Thánh Đế 4- Tam Ái- Khổ Diệt Thánh Đế

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 16/3/2014

Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 3 Tự Tin Tự Chủ

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Duyên Khởi Và Vô Ngã 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 22/12/2014

Cách Nghe Pháp Đúng Đắn 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 3/11/2014

Nhân Quả 4 Vấn Đề Đạo Đức Luân Lý Của Phật Giáo

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Tứ Thánh Đế 3 Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 9/3/2014

Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Tứ Thánh Đế 5- Công Năng Giới Định Huệ

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 23/3/2014

Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 Các Loại Nghiệp Phần 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Luân Hồi 1 Nguyên Nhân Của Luân Hồi

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 5 Trầm Tư Về Con Người Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 22/12/2014

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 6 Tu Tập Giải Thoát Với Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 29/12/2014