Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013

Ngày đăng : 15/06/2015


Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013

Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013

Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013