Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 Hòa Hợp Thanh Tịnh

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 18/12/2012

Ngày đăng : 15/06/2015


Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 Hòa Hợp Thanh Tịnh

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 18/12/2012

Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 Tư Cách Tỳ Kheo

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 13/12/2012

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 2

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Xây Dựng Người Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 Hòa Hợp Thanh Tịnh

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 18/12/2012

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 2

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 Tư Cách Tỳ Kheo

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 13/12/2012

Xây Dựng Người Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 1

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Đạo Đức Người Xuất Gia Trình Tự Tu Tập 2

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn

Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 Tư Cách Tỳ Kheo

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 13/12/2012

Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 Hòa Hợp Thanh Tịnh

Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM ngày 18/12/2012

Xây Dựng Người Tu

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn