Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 03/10/2009

Ngày đăng : 30/07/2015


Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 03/10/2009

Ý Chí Người Tu

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/10/2009

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 3/10/2009

Về Nương Chính Mình

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 12/9/2009

Lắng Lặng Thân Tâm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/5/2009

Tu Tập Ý Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 28/2/2009

Vẻ Đẹp Xuất Trần

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 21/2/2009

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 03/10/2009

Vẻ Đẹp Xuất Trần

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 21/2/2009

Ý Chí Người Tu

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/10/2009

Lắng Lặng Thân Tâm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/5/2009

Tu Tập Ý Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 28/2/2009

Về Nương Chính Mình

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 12/9/2009

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 3/10/2009

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 03/10/2009

Vẻ Đẹp Xuất Trần

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 21/2/2009

Tu Tập Ý Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 28/2/2009

Lắng Lặng Thân Tâm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/5/2009

Về Nương Chính Mình

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 12/9/2009

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 3/10/2009

Ý Chí Người Tu

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 17/10/2009