Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007

Ngày đăng : 14/06/2015


Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007

Xuất Gia Học Đạo

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 07/10/2007

Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận- Kinh Thiện Pháp

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 22/09/2007

Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007

Xuất Gia Học Đạo

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 07/10/2007

Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận- Kinh Thiện Pháp

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 22/09/2007

Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận- Kinh Thiện Pháp

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 22/09/2007

Xuất Gia Học Đạo

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 07/10/2007

Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007