Kinh Điều Phục

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 28/8/2006

Ngày đăng : 14/06/2015


Kinh Điều Phục

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 28/8/2006

Kinh Trí Tuệ

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 21/8/2006

Kinh Cầu Pháp 1

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 16/10/2006

Sống Theo Pháp

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 3/10/2006

Tham Dục Là Gốc Khổ- Kinh Khổ Ấm

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 14/11/2006

Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 2- Kinh Lương Y

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 11/12/2006

Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 1- Kinh Lương Y

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 13/11/2006

Kinh duyên khởi B

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 27/03/2006

Kinh Điều Phục

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 28/8/2006

Kinh Di Giáo 3 phần 02 - Lời Dạy Sau Cùng

Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm Châu Đốc- ngày 27/07/2006

Khuyên Tu Pháp Lành 1

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 27/07/2006

Bài Châm Xuất Gia

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước Viên - TP.HCM ngày 14/8/2006

Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 2- Kinh Lương Y

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 11/12/2006

Kinh Trí Tuệ

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 21/8/2006

Tiểu Sử Đại Sư Châu Hoằng (TDVN 1)

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 20/06/2006

Kinh duyên khởi A

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 20/03/2006

Kinh Di Giáo 3 phần 02 - Lời Dạy Sau Cùng

Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm Châu Đốc- ngày 27/07/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 3

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 17/04/2006

Báo Hiếu Xuất Thế Gian (TDVN 12)

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 05/07/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 2

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 10/04/2006

Khuyên Tu Pháp Lành 1

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 27/07/2006

Kinh duyên khởi A

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 20/03/2006

Kinh duyên khởi B

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 27/03/2006

Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 1- Kinh Lương Y

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 13/11/2006