Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 17-12-2018

Ngày đăng : 27/01/2019


Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Pháp Đàm - Như Lý Tác Ý - Thân Tâm và Hoàn Cảnh

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-01-2018

Ba Sự Thật Vĩ Đại 1

Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12-03-2018

Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007

Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013

Thảo luận về kinh Lăng Nghiêm

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 13/10/2015

Kinh Điều Phục

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 28/8/2006

Tứ Như Ý Túc 1

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 15/12/2015

Đạo hạnh người xuất gia.

Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 04 -05 -2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016

Tông Chỉ Phật Hoàng - 3 ( Hội 6 & 7 )

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12/12/2016

Trình Tự Tu Tập 6 - Quy Kính Tam Bảo - Thực Tập Cung Kính

Giảng tại trường trung cấp phật học TP.HCM ngày 29-05-2017

Soi Sáng 80 - Pháp Hành Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018