Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 5 - Tham Sân Si Là Gốc Tội Ác

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM 8-4-2019

Ngày đăng : 01/05/2019