Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào?

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015

Ngày đăng : 14/06/2015


Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào?

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015

Kinh Di Giáo 3 phần 02 - Lời Dạy Sau Cùng

Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm Châu Đốc- ngày 27/07/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 3

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 17/04/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 2

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 10/04/2006

Bài Châm Xuất Gia

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước Viên - TP.HCM ngày 14/8/2006

Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào?

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015

Kinh Di Giáo 3 phần 02 - Lời Dạy Sau Cùng

Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm Châu Đốc- ngày 27/07/2006

Bài Châm Xuất Gia

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước Viên - TP.HCM ngày 14/8/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 2

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 10/04/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 3

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 17/04/2006

Kinh Di Giáo 3 phần 02 - Lời Dạy Sau Cùng

Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm Châu Đốc- ngày 27/07/2006

Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào?

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015

Bốn Nơi Cần Quán Xét 3

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 17/04/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 2

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 10/04/2006

Bài Châm Xuất Gia

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước Viên - TP.HCM ngày 14/8/2006