Nét Đẹp Người Phật Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 16/02/2013

Ngày đăng : 30/07/2015


Nét Đẹp Người Phật Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 16/02/2013

Nguyên Nhân Đau Khổ

Giảng tại Am Pháp Ấn - Ngày 21/09/2012

Bổn Phận Người Phật Tử

Giảng tại Chùa Hoàng Pháp Tp.HCM

Bước Đầu Học Phật 4 - Ý Nghĩa Niệm Phật

Giảng tại chùa Trừng Thủy - Montreal - Canada

Bước Đầu Học Phật 3 - Ý Nghĩa Tụng Kinh

Giảng tại chùa Trừng Thủy - Montreal - Canada

Bước Đầu Học Phật 2 - Ý Nghĩa Lễ Phật

Giảng tại Chùa Trừng Thủy - Montreal - Canada

Bước Đầu Học Phật 1 - Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Trừng Thủy Montreal - Canada

Soi Sáng 7 - Chân Lý Vượt Thời Gian

Giảng tại chùa Diên Phúc- Hoài Đức - Hà Nội - ngày 10/05/2009

Nét Đẹp Người Phật Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 16/02/2013

Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Cái Gì Dẫn Thế Gian Đi

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 08/07/2011

Nguyên Nhân Đau Khổ

Giảng tại Am Pháp Ấn - Ngày 21/09/2012

Bước Đầu Học Phật 1 - Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Trừng Thủy Montreal - Canada

Bước Đầu Học Phật 2 - Ý Nghĩa Lễ Phật

Giảng tại Chùa Trừng Thủy - Montreal - Canada

Bổn Phận Người Phật Tử

Giảng tại Chùa Hoàng Pháp Tp.HCM

Bổn Phận Người Phật Tử

Giảng tại Chùa Hoàng Pháp Tp.HCM

Đạo Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên - Bình Thạnh - TP.HCM ngày 01/04/2006

Soi Sáng 5 - Lòng Tin Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoa Sơn - Từ Nghĩa - Quảng Ngãi

Nét Đẹp Người Phật Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 16/02/2013

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 13 Chùa Long Thành - ngày 22/11/2006

Tìm Nguyên Nhân Chính Yếu

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 21/09/2011

Con Mắt Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/11/2011