Về Lại Tâm Sẵn Có

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/06/2011

Ngày đăng : 06/08/2015


Về Lại Tâm Sẵn Có

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/06/2011

Hiện Tại Diệu Kỳ 03

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 26/04/2015

Vật Chỗ Nào Ở Yên Chỗ Đó

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/08/2009

Về Lại Tâm Sẵn Có

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/06/2011

Vật Chỗ Nào Ở Yên Chỗ Đó

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/08/2009

Hiện Tại Diệu Kỳ 03

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 26/04/2015

Về Lại Tâm Sẵn Có

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/06/2011

Vật Chỗ Nào Ở Yên Chỗ Đó

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/08/2009

Hiện Tại Diệu Kỳ 03

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 26/04/2015