Nguồn Cội Khổ Đau

Giảng tại Chùa Bửu Liên - ngày 20/01/2013

Ngày đăng : 30/07/2015


Nguồn Cội Khổ Đau

Giảng tại Chùa Bửu Liên - ngày 20/01/2013

Con Mắt Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 17/11/2011

Cái Tôi Mù Lòa Bệnh Hoạn

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 23/11 Tân Mão

Cấu Trúc Bản Ngã

Giảng tại Am Pháp Ấn - Ngày 19/12 Ất Mão

Soi Sán 37 Chướng Ngại Của " Cái Tôi "

Giảng ngày 26/08/2012 tại chùa An Lạc - San Jose, CA

Tùy Duyên Bất Biến

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/04/2014

Cảm Xúc Kim Cương

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/06/2011

Muôn Vật Giả Danh

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 13/05/2011

Nguồn Cội Khổ Đau

Giảng tại Chùa Bửu Liên - ngày 20/01/2013

Cội Gốc Pháp Lành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 07/07/2010

Trời Đất Là Một Quyển Kinh 02

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 22/08/2008

Cái Tôi Mù Lòa Bệnh Hoạn

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 23/11 Tân Mão

Cấu Trúc Bản Ngã

Giảng tại Am Pháp Ấn - Ngày 19/12 Ất Mão

Con Mắt Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 17/11/2011

Soi Sán 37 Chướng Ngại Của " Cái Tôi "

Giảng ngày 26/08/2012 tại chùa An Lạc - San Jose, CA

Cảm Xúc Kim Cương

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/06/2011

Soi Sán 37 Chướng Ngại Của " Cái Tôi "

Giảng ngày 26/08/2012 tại chùa An Lạc - San Jose, CA

Cấu Trúc Bản Ngã

Giảng tại Am Pháp Ấn - Ngày 19/12 Ất Mão

Con Mắt Chánh Pháp

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 17/11/2011

Cội Gốc Pháp Lành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 07/07/2010

Muôn Vật Giả Danh

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 13/05/2011

Cảm Xúc Kim Cương

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/06/2011

Nguồn Cội Khổ Đau

Giảng tại Chùa Bửu Liên - ngày 20/01/2013

Cái Tôi Mù Lòa Bệnh Hoạn

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 23/11 Tân Mão