Lời Nguyện Chân Thành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/06/2008

Ngày đăng : 12/06/2015


Lời Nguyện Chân Thành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/06/2008

Trời Đất Là Một Quyển Kinh 02

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 22/08/2008

Lời Nguyện Chân Thành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/06/2008

Trời Đất Là Một Quyển Kinh 02

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 22/08/2008

Lời Nguyện Chân Thành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/06/2008

Trời Đất Là Một Quyển Kinh 02

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 22/08/2008