Nghệ Thuật Sống

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Ngày đăng : 01/01/2018


Nghệ Thuật Sống

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Hóa Thân Phật Dược Sư

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24/12/2016

Phật Xưa khất Thực

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24 -12 -2016

Làm Đẹp Cuộc Đời

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24 -12 -2016

Cùng Nhau Xây Dựng Mái Ấm Tâm Linh

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - ngày 03-11-2016

Xây Dựng Nhân Gian Tịnh Độ

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 18-12-2016

Chánh Niệm Siêu Việt

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 15-11-2016

Thoát Tục

Giảng trong khóa tu 2 ngày thoát tục lần 2 tại Pháp Ấn Sơn - Lâm Đồng 03/2016

Mùa Xuân Bất Diệt

Giảng tại am Pháp Ấn - ngày 29/01/2016

Rải Tâm Từ

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 01/05/2016

Hạnh Nguyện Quán Âm

Giảng tại am pháp ấn ngày 21/03/2016

Trà Đạo - Nghệ Thuật Tỉnh Thức

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 16-09-2016

Pháp thoại Mùa xuân - Mục Đích Đời Sống

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 05/01/2016 ( AL )

Mùa Xuân Bất Diệt

Giảng tại am Pháp Ấn - ngày 29/01/2016

Hóa Thân Phật Dược Sư

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24/12/2016

Chánh Niệm Siêu Việt

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 15-11-2016

Thảnh Thơi Trên Núi Ấn

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24/03/2016

Cảm Ơn Cuộc Đời

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 12-09-2016