Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Ngày đăng : 03/07/2015


Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Bệnh Khổ Giúp Tiến Tu

Giảng tại tịnh thất Xá Lợi- Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Bệnh Khổ Giúp Tiến Tu

Giảng tại tịnh thất Xá Lợi- Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Bệnh Khổ Giúp Tiến Tu

Giảng tại tịnh thất Xá Lợi- Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai