Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Ngày đăng : 03/07/2015


Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Ý Nghĩa Từ Thiện

Giảng tại Bạc Liêu ngày 04/03/2012

Cảm Nhận Vẻ Đẹp

Giảng tại TP.Nha Trang ngày 13/03/2012

Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Cảm Nhận Vẻ Đẹp

Giảng tại TP.Nha Trang ngày 13/03/2012

Ý Nghĩa Từ Thiện

Giảng tại Bạc Liêu ngày 04/03/2012

Ý Nghĩa Từ Thiện

Giảng tại Bạc Liêu ngày 04/03/2012

Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Cảm Nhận Vẻ Đẹp

Giảng tại TP.Nha Trang ngày 13/03/2012