Ba Bậc Vãng Sanh

Giảng tại chùa Thiên Phúc- tỉnh Phú Thọ ngày 17/11/2011

Ngày đăng : 03/07/2015


Ba Bậc Vãng Sanh

Giảng tại chùa Thiên Phúc- tỉnh Phú Thọ ngày 17/11/2011

Đạo Phật Nói Sự Thật

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 01/07/2011

Then Chốt Sự Tu

Giảng tại chùa Phước Huệ- Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 07/10/2011

Tu Là Hạnh Phúc Tối Thượng

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 19/02/2011

Ba Bậc Vãng Sanh

Giảng tại chùa Thiên Phúc- tỉnh Phú Thọ ngày 17/11/2011

Then Chốt Sự Tu

Giảng tại chùa Phước Huệ- Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 07/10/2011

Tu Là Hạnh Phúc Tối Thượng

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 19/02/2011

Đạo Phật Nói Sự Thật

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 01/07/2011

Tu Là Hạnh Phúc Tối Thượng

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 19/02/2011

Then Chốt Sự Tu

Giảng tại chùa Phước Huệ- Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 07/10/2011

Đạo Phật Nói Sự Thật

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 01/07/2011

Ba Bậc Vãng Sanh

Giảng tại chùa Thiên Phúc- tỉnh Phú Thọ ngày 17/11/2011