Đáp Đền Ơn Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/05/2010

Ngày đăng : 03/07/2015


Đáp Đền Ơn Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/05/2010

Mạnh Mẽ Tiến Tu

Giảng tại chùa Đôn Hậu- Tân Hồng- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Phật Là Thầy Thuốc Trị Bệnh Tâm

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Cái Tàu Hạ- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Hoa Đèn Trang Nghiêm

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/12/2010

Tu Tâm

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 22/12/2010

Đại Cương Tịnh Tông

Giảng tại chùa Phát Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 23/12/2010

Đạo Phật Chân Thiện Mỹ

Giảng tại chùa Vạn An- tỉnh Đồng Tháp

Dừng Lại

Giảng tại tu viện Liên Hoa- chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang ngày 20/12/2010

Đáp Đền Ơn Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/05/2010

Có Gì Được Có Gì Mất

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 17/10/2010

Tu Tâm

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 22/12/2010

Tỉnh Thức Không Mê

Giảng tại chùa Thiên Phước- Mỹ Tho ngày 20/12/2010

Mạnh Mẽ Tiến Tu

Giảng tại chùa Đôn Hậu- Tân Hồng- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Hoa Đèn Trang Nghiêm

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/12/2010

Đạo Phật Chân Thiện Mỹ

Giảng tại chùa Vạn An- tỉnh Đồng Tháp

Phật Là Thầy Thuốc Trị Bệnh Tâm

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Cái Tàu Hạ- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Tu Tâm

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 22/12/2010

Đại Cương Tịnh Tông

Giảng tại chùa Phát Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 23/12/2010

Hoa Đèn Trang Nghiêm

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/12/2010

Phật Là Thầy Thuốc Trị Bệnh Tâm

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Cái Tàu Hạ- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Mạnh Mẽ Tiến Tu

Giảng tại chùa Đôn Hậu- Tân Hồng- tỉnh Đồng Tháp ngày 21/05/2010

Đáp Đền Ơn Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/05/2010

Có Gì Được Có Gì Mất

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 17/10/2010

Tỉnh Thức Không Mê

Giảng tại chùa Thiên Phước- Mỹ Tho ngày 20/12/2010