Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại chùa Long Thành- huyện Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 22/11/2006

Ngày đăng : 28/06/2015


Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại chùa Long Thành- huyện Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 22/11/2006

Ý Nghĩa Thọ Bát

Giảng tại chùa Giác Quang- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/04/2006

Về Nương Tam Bảo

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 4/6/2006

Tu Học Theo Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 26/2/2006

Ý Nghĩa Tụng Kinh

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 05/04/2006

Đạo Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên - Bình Thạnh - TP.HCM ngày 01/04/2006

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 13 Chùa Long Thành - ngày 22/11/2006

Ý Nghĩa Tụng Kinh

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 05/04/2006

Tu Học Theo Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 26/2/2006

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 13 Chùa Long Thành - ngày 22/11/2006

Đạo Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên - Bình Thạnh - TP.HCM ngày 01/04/2006

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại chùa Long Thành- huyện Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 22/11/2006

Về Nương Tam Bảo

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 4/6/2006

Ý Nghĩa Thọ Bát

Giảng tại chùa Giác Quang- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/04/2006

Đạo Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên - Bình Thạnh - TP.HCM ngày 01/04/2006

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 13 Chùa Long Thành - ngày 22/11/2006

Con Đường Diệt Khổ

Giảng tại chùa Long Thành- huyện Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long ngày 22/11/2006

Ý Nghĩa Tụng Kinh

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 05/04/2006

Tu Học Theo Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 26/2/2006

Về Nương Tam Bảo

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 4/6/2006

Ý Nghĩa Thọ Bát

Giảng tại chùa Giác Quang- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 16/04/2006