Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Ngày đăng : 11/03/2018


Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Hãy Phấn Đấu Để Đạt Đến Giải Thoát Tối Thượng

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh - sydney - Australia - 2015

Trân Quý Cuộc Sống

Giảng tại Quán Âm Tu Viện Tp. Sydney - Australia - 2015

Tu Phước và Tu Giải Thoát

Giảng tại Tịnh Thất Huê Lâm thành phố Sydney - Australia - 2015

Xét Mình Thương Người

Giảng tại viện Phật học Xá Lợi Phất- Úc Châu năm 2013

Tu Rục

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh- Úc Châu năm 2013

Có Sắc Có Hương

Giảng tại tư gia Anh Cường - Adenaide - Australia

Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Gột Sạch Vết Nhơ

Giảng tại Sariputta - Institure of Buddhism - Adenaide - Australia

Con Đường Bất Tử

Giảng tại Quán Âm Ni Tự Adenaide - Úc Châu

Tu Rục

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh- Úc Châu năm 2013

Hãy Phấn Đấu Để Đạt Đến Giải Thoát Tối Thượng

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh - sydney - Australia - 2015

Đi Chùa Tìm Đạo

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoàng Pháp - Australia - ngày 21/09/2010

Xét Mình Thương Người

Giảng tại viện Phật học Xá Lợi Phất- Úc Châu năm 2013

Tu Phước và Tu Giải Thoát

Giảng tại Tịnh Thất Huê Lâm thành phố Sydney - Australia - 2015

Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Trân Quý Cuộc Sống

Giảng tại Quán Âm Tu Viện Tp. Sydney - Australia - 2015

Hãy Phấn Đấu Để Đạt Đến Giải Thoát Tối Thượng

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh - sydney - Australia - 2015

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Hương Vị Chánh Pháp

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - Australia - năm 2011

Gột Sạch Vết Nhơ

Giảng tại Sariputta - Institure of Buddhism - Adenaide - Australia

Có Sắc Có Hương

Giảng tại tư gia Anh Cường - Adenaide - Australia