3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Ngày đăng : 15/12/2015


3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Hơi Thở Pháp Ấn

Giảng tại Như Lai Thiền Tự - Arizonna - Mỹ Quốc

Tâm Ơi !

Giảng tại chùa Tịnh Luật - Texas - Mỹ Quốc - ngày 08/04/2012

Tha Thiết Tu Hành

Giảng tại chùa An Lạc- San Jose- Mỹ Quốc năm 2014

Cội Gốc Tu Hành

Giảng tại tư gia Diệu Tiến- Minnesota- Mỹ Quốc năm 2014

Đường Vào An Lạc

Giảng tại Phật Bảo Tự- Mỹ Quốc năm 2014

Phật Pháp Đơn Giản Lạ Kỳ

Giảng tại chùa Xá Lợi- Mỹ Quốc năm 2014

Giá Trị Của Tình Thương

Giảng tại Niệm Phật Đường Viên Thông- Oregon- Mỹ Quốc năm 2014

3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Ba Bước Đến Giác Ngộ

Giảng tại chùa Quan Âm- Nam California- Mỹ Quốc năm 2014

Tu Là Nhẹ Nhàng

Giảng tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền - Mỹ Quốc

Đường Vào An Lạc

Giảng tại Phật Bảo Tự- Mỹ Quốc năm 2014

Cội Gốc Tu Hành

Giảng tại tư gia Diệu Tiến- Minnesota- Mỹ Quốc năm 2014

Tâm Ơi !

Giảng tại chùa Tịnh Luật - Texas - Mỹ Quốc - ngày 08/04/2012

Quốc Vương Và Pháp Vương

Giảng tại tịnh xá Hương Thiền- Mỹ Quốc năm 2014

Cành Dương Nước Tịnh

Giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte - California

Hơi Thở Pháp Ấn

Giảng tại Như Lai Thiền Tự - Arizonna - Mỹ Quốc

3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Cội Gốc Tu Hành

Giảng tại tư gia Diệu Tiến- Minnesota- Mỹ Quốc năm 2014

Cốt Lõi Hành Trì

Giảng tại Tư gia Phật tử Hạnh Chợn - Mỹ Quốc - Ngày 15/08/2012

Cành Dương Nước Tịnh

Giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte - California

Ý Nghĩa Từ Bi

Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng - tiểu bang Texas Mỹ Quốc năm 2012

Câu Chuyện Dòng Sông

Giảng tại chùa Quan Âm- Mỹ Quốc ngày 22/09/2012

Công Phu Niệm Phật

Giảng tại đạo tràng Bát Nhã- Mỹ Quốc ngày 09/09/2012