Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Ngày đăng : 05/02/2016


Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016

Con Đường Hạnh Phúc

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Cuộc Sống Có Ý Nghĩa

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Thầy Vẫn Mãi Trong Con

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Tu Tập Như Thế Nào?

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Soi Tường Thiện Ác

Giảng tại HongKong - năm 2011

Cám Ơn Tất Cả

Giảng tại HongKong - ngày 01/01/2011

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Con Đường Hạnh Phúc

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Rào Chắn Bình An

Giảng tại Hongkong ngày 29-12 -2010

Tu Tập Như Thế Nào?

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016

Soi Tường Thiện Ác

Giảng tại HongKong - năm 2011

Cám Ơn Tất Cả

Giảng tại HongKong - ngày 01/01/2011

Thầy Vẫn Mãi Trong Con

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Con Đường Hạnh Phúc

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Thầy Vẫn Mãi Trong Con

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Cám Ơn Tất Cả

Giảng tại HongKong - ngày 01/01/2011

Soi Tường Thiện Ác

Giảng tại HongKong - năm 2011

Tu Tập Như Thế Nào?

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Cuộc Sống Có Ý Nghĩa

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014