Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Ngày đăng : 11/03/2018


Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Hãy Phấn Đấu Để Đạt Đến Giải Thoát Tối Thượng

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh - sydney - Australia - 2015

Trân Quý Cuộc Sống

Giảng tại Quán Âm Tu Viện Tp. Sydney - Australia - 2015

Tu Phước và Tu Giải Thoát

Giảng tại Tịnh Thất Huê Lâm thành phố Sydney - Australia - 2015

3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Gột Sạch Vết Nhơ

Giảng tại Sariputta - Institure of Buddhism - Adenaide - Australia

Con Đường Hạnh Phúc

Giảng tại Phật Đường Tín Quang- HongKong năm 2014

Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Ba Bước Đến Giác Ngộ

Giảng tại chùa Quan Âm- Nam California- Mỹ Quốc năm 2014

Hơi Thở Pháp Ấn

Giảng tại Như Lai Thiền Tự - Arizonna - Mỹ Quốc

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Tu Phước và Tu Giải Thoát

Giảng tại Tịnh Thất Huê Lâm thành phố Sydney - Australia - 2015

Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Trân Quý Cuộc Sống

Giảng tại Quán Âm Tu Viện Tp. Sydney - Australia - 2015

Hãy Phấn Đấu Để Đạt Đến Giải Thoát Tối Thượng

Giảng tại niệm Phật đường Phương Tịnh - sydney - Australia - 2015