XUẤT GIA TOÀN TẬP 1

Đại sư Liên Trì có dạy rằng: “Người xuất gia cần phải chú ý! Lên cao phải tự biết mình nhỏ bé, chớ nên tự đại... Ngàn vạn lần xin khuyên người xuất gia, đừng vì một chút danh lợi bèo bọt mà tham đắm hư vinh. Hãy tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức của mình, đem hết tâm lực tinh thần mà tu tập. Quyết một phen sống chết, lâu ngày tự nhiên tâm được bừng mở, sẽ bước đến nơi cửa ngõ giác ngộ. Xin hãy một lần để tâm cứu xét!”.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 2651